Programes sociolaborals

Implementació d’un Itinerari d’acompanyament a la inserció laboral.

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

N

Accem

N

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

N

SICAR Cat